UNIVERSITAT DE BARCELONA

Role: 
Partner institution
Address: 

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
SPAIN

Contact person: 

Dra. Marina Romeo -  mromeo@ub.edu

Since it was founded in the year 1450, the University of Barcelona has been a leading center of education, science and critical thought. The quality of its teaching and research complements the UB’s commitment to serving the interests of local society and the country as a whole, and combines with a demonstrably dynamic, constructive and humanist character that permeates the daily activities of the institution.

It has more than 64.000 students enrolling each year at one of the UB’s six campuses. In the academic year 2015-2016, students were distributed across 73 bachelor’s degrees, 144 university master’s degrees, 48 doctoral programs, over 654 postgraduate courses and 599 on-site and distance lifelong learning courses.

As a research institution, the UB is among the leading Spanish universities in the principal international rankings. It is the only Spanish university ranked among the 200 leading universities in the world and the 100 best universities in Europe.

Des que es va fundar l'any 1450, la Universitat de Barcelona ha estat un important centre de l'educació, la ciència i el pensament crític. La qualitat de la seva docència i la seva investigació complementa el compromís de la UB a servir els interessos de la societat local i del país en el seu conjunt, i es combina amb un caràcter manifestament dinàmic, constructiu i humanista que impregna les activitats diàries de la institució.
Compta amb més de 64.000 estudiants que s'inscriuen cada any en un dels sis campus de la UB. L'any acadèmic 2015-2016, els estudiants es van distribuir en  73 graus, 144 màsters universitaris, 48 programes de doctorat, més de 654 cursos de postgrau i 599 cursos de formació contínua i a distància.
Com a institució de recerca, la UB és la institució  capdavantera a Espanya en les principals classificacions internacionals. És l'única universitat espanyola classificada entre les 200 universitats líders en el món i les 100 millors universitats d'Europa.